Master

Sistemi i arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, rregullohet me ligjin nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”.

 

DIPLOMAT – MASTER SHKENCOR DHE MASTER PROFESIONAL

 


MASTER SHKENCOR

 
1. MASTER SHKENCOR NË INXHINIERI MEKANIKE

 

  • Profili Energjitikë
  • Profili Konstruksione Makinash dhe Mjete Lëvizëse
  • Profili Prodhim dhe Menaxhim Industrial
  • Profili Menaxhim Energjie
2.MASTER SHKENCOR NË INXHINIERI MENAXHERIALE
 
3. MASTER SHKENCOR NË INXHINIERI MATERIALE
 
4.MASTER SHKENCOR NË INXHINIERI TEKSTIL DHE MODË
 

 

MASTER PROFESIONAL

 
1. MASTER PROFESIONAL NË INXHINIERI MEKANIKE
 
  •  Profili Energjitikë
  • Profili Transport
2.MASTER PROFESIONAL NË INXHINIERI MATERIALE
 
3. MASTER PROFESIONAL NË INXHINIERI TEKSTIL DHE MODË