Grupet mësimore

Aktualisht në përbërje të Departamentit janë ngritur dhe funksionojnë dy grupe mësimore – kërkimore:

1) Termo-Energjitikës


2) Makinave me Fluid dhe Impianteve