Fushat didaktike – kërkimore

  • Proceset e Prodhimit, Integrimit, Kompjuterizimit dhe Robotika e tyre
  • Teknologjia e Materialeve
  • Menaxhimi i Cilësisë dhe Prodhimit
  • Ekonomia, Organizimi dhe Menaxhimi i Ndërmarrjes
  • Grafika Inxhinierike dhe Vizatimi industrial
  • Inxhinieria Ekonomike

dhe drejton diploma në:

–              Bachelor në Inxhinieri Mekanike;

–             Master Shkencor në Inxhinieri Mekanike, Drejtimi Prodhim dhe Menaxhim Industrial;

–              Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor në Inxhineri Materiale;

–              Bachelor, Master Shkencor në Inxhineri Ekonomike