Fushat didaktike – kërkimore

Mësimdhënia e stafit shtrihet në të gjithë Fakultetet e Universitetit Politeknik dhe në të tre ciklet e studimeve. Veprimtaria mësimore është e fokusuar në fushat e: Termo-Energjitikës, Makinave me Fluid, Motorë me Djegie të Brendshme, Impianteve Mekanike dhe Termike, etj. Pjesa më e madhe e ngarkesës mbulohet nga stafi i brendshëm i Departamentit, ndërsa pjesa tjetër mbulohet nga lektorë të ftuar (pedagogë të jashtëm).

Lëndët kryesore që mbulon Departamenti Energjitikës janë:

 1. Fizikë Teknike (Termoteknikë)
 2. Fluidodinamikë
 3. Makina me Fluid 1, 2
 4. Makina dhe Sisteme Energjitike
 5. Impiante Termoteknike 1, 2
 6. Impiante Mekanike 1, 2
 7. Impiante Industriale
 8. Siguri e Impianteve
 9. Motorë Termike për Tërheqje
 10. Matje Mekanike dhe Termike 2
 11. Bazat e Ftohjes
 12. Impiantet e Fuqisë (TEC/HEC)
 13. Këmbyesit dhe Gjeneratorët e Nxehtësisë
 14. Energjitë Alternative
 15. Konstruksione M.D.B.
 16. Bilance Energjitike
 17. Auditim Energjie
 18. Bazat e Ftohjes Komerciale
 19. Trajtim Energjitik i Mbetjeve
 20. Teknologjitë e Avancuara Energjitike