Grupet mësimore

  • Grupi mësimor shkencor i Teknologjisë Mekanike
  • Grupi mësimor shkencor i Grafikës Inxhinierike
  • Grupi mësimor shkencor i Inxhinierisë Materiale
  • Grupi mësimor shkencor i Menaxhimit Industrial dhe Inxhinierisë Ekonomike