Bachelor

Sistemi i arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë, rregullohet me ligjin nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”.

 

DIPLOMAT QË LËSHON FIM

 
  1. BACHELOR në Inxhinieri Mekanike
  2. BACHELOR në Inxhinieri Ekonomike
  3. BACHELOR në Inxhinieri Materiale
  4. BACHELOR në Inxhinieri Tekstil dhe Modë

 

 

 

BACHELOR në Inxhinieri Mekanike

Studimet e Bachelor (të Nivelit të Parë) përmbajnë bazat e nevojshme shkencore, si dhe aftësinë metodike të një kualifikimi të mundshëm profesional në fushën e inxhinierisë mekanike. Të diplomuarit kanë aftësi per t`u punësuar në zbatimin e projekteve inxhinierike, mirëmbajtjen dhe kontrollin e asistuar të sistemeve inxhinierike mekanike, në projektim të asistuar, mekanik etj. Për fitimin e kësaj diplome, studenti ka realizuar rreth 33 ECTSLËNDË BAZË – përgatitje metodologjike dhe kulturë e përgjithshme ,96 ECTSLËNDË KARAKTERIZUESE-përgatitje për disiplinën shkencore,27 ECTS LËNDË NDËRDISIPLINORE/ INTEGRUESE –nëndisiplinën me profile dhe grup-lëndë me zgjedhje ,15 ECTS LËNDË PLOTËSUESE – gjuhë të huaja, njohuri informatike ,praktikë profesionale , 9 ECTS–  DETYRIME PËRMBYLLËSE-Përgatitja e tezës së diplomës.

 

BACHELOR në Inxhinieri Ekonomike
 
 Studimet e Bachelor (të Nivelit të Parë) përmbajnë bazat e nevojshme shkencore, si dhe aftësinë metodike të një kualifikimi të mundshëm profesional në fushën e inxhinierisë ekonomike. Të diplomuarit kanë aftësi për t`u punësuar në zbatimin e projekteve inxhinierike, mirëmbajtjen dhe kontrollin e asistuar të sistemeve inxhinierike, në projektim etj. Për fitimin e kësaj diplome, studenti ka realizuar rreth 30 ECTS– LËNDË BAZË – përgatitje metodologjike dhe kulturë e përgjithshme ,96 ECTS– LËNDË KARAKTERIZUESE-përgatitje për disiplinën shkencore,29 ECTS – LËNDË NDËRDISIPLINORE/ INTEGRUESE –nëndisiplinën me profile dhe grup-lëndë me zgjedhje ,19 ECTS – LËNDË PLOTËSUESE – gjuhë të huaja, njohuri informatike ,praktikë profesionale , 6 ECTS–  DETYRIME PËRMBYLLËSE-  Përgatitja e tezës së diplomës.

 

 
 
BACHELOR në Inxhinieri Materiale
 

Studimet e Bachelor (të Nivelit të Parë) përmbajnë bazat e nevojshme shkencore, si dhe aftësinë metodike të një kualifikimi të mundshëm profesional në fushën e inxhinierisë së materialeve. Të diplomuarit kanë aftësi per t`u punësuar në zbatimin e projekteve inxhinierike, mirëmbajtjen dhe kontrollin e asistuar të sistemeve inxhinierike, ne projektim etj. Për fitimin e kësaj diplome, studenti ka realizuar rreth  36 ECTS– LËNDË BAZË – përgatitje metodologjike dhe kulturë e përgjithshme ,93 ECTS– LËNDË KARAKTERIZUESE-përgatitje për disiplinën shkencore,27 ECTS – LËNDË NDËRDISIPLINORE/ INTEGRUESE –nëndisiplinën me profile dhe grup-lëndë me zgjedhje ,18 ECTS – LËNDË PLOTËSUESE – gjuhë të huaja, njohuri informatike ,praktikë profesionale , 6 ECTS–  DETYRIME PËRMBYLLËSE -Përgatitja e tezës së diplomës.

 

  BACHELOR në Inxhinieri Tekstil dhe Modë

 

 Studimet e Bachelor (të Nivelit të Parë) përmbajnë bazat e nevojshme shkencore, si dhe aftësinë metodike të një kualifikimi të mundshëm profesional në fushën e inxhinierisë tekstile dhe në stilim dhe modë. Te diplomuarit kane aftësi pët`u punësuar në zbatimin e projekteve inxhinierike, mirëmbajtjen dhe kontrollin e asistuar të sistemeve inxhinierike tekstile, në projektim dizenjimin dhe stilimin e veshjeve. etj. Për fitimin e kësaj diplome, studenti ka realizuar rreth  33 ECTS– LËNDË BAZË – përgatitje metodologjike dhe kulturë e përgjithshme ,96 ECTS– LËNDË KARAKTERIZUESE-përgatitje për disiplinën shkencore,27 ECTS – LËNDË NDËRDISIPLINORE/ INTEGRUESE –nëndisiplinën me profile dhe grup-lëndë me zgjedhje ,18 ECTS – LËNDË PLOTËSUESE – gjuhë të huaja, njohuri informatike ,praktikë profesionale , 6 ECTS– DETYRIME PËRMBYLLËSE- Përgatitja e tezës së diplomës.