STUDENTËT

Njoftohen te gjithe studentet e rregullt ne Fakultetin e Inxhinierise

Mekanike te UPT se, duke filluar nga dita e neserme ne date 18 Nentor 2020 dhe ne vazhdim fillon dorezimi i dokumentacionit provues se bashku me formularet e aplikimit per perfitimin e burses financiare dhe/ose perjashtimin/reduktimin  nga tarifa vjetore e shkollimit per vitin akademik 2020-2021. Dokumentacioni provues se bashku me formularin e aplikimit per perfitim burse dhe/ose perjashtim / reduktim  nga tarifa vjetore e shkollimit , bazuar ne VKM nr.39, date 23.01.2019 “….per perfitimin e bursave………” dhe VKM nr.40, date 23.01.2019, te ndryshuar,   dhe VKM nr. 780 dt.26.12.2019 “……per reduktim te tarifes vjetore te studimit ne  programet e Ciklit te Dyte te studimeve…” ne kategorine “STUDENT NE NEVOJE” dorezohen prane ZYRES SE FINANCES te FIM duke filluar nga data 18 NENTOR 2020 deri ne date 18  DHJETOR 2020 , nga ora  9 -12 . Formularët mund ti shkarkoni me poshtë: